Towarzystwo Skautowe

“SZMARAGDOWA”
Stowarzyszenie 

Warszawa 28 maja 2000 r.

STATUT  STOWARZYSZENIA 

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

§ 1

1.   Towarzystwo Skautowe Szmaragdowa jest stowarzyszeniem i posiada  osobowość prawną  Stowarzyszenie może używać skrótu „SZMARAGDOWA”

2.   Towarzystwo Skautowe Szmaragdowa działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

3.   Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa

§ 2

Towarzystwo Skautowe Szmaragdowa , jest dobrowolnym , samorządnym , trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw , postaw i działań promujących i popularyzujących ideę skautingu , oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i prawnych i jednostek organizacyjnych , które podejmują takie działania

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. z 1989 r. Nr 20 , poz. 104  z późn. zm. ) oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Towarzystwo Skautowe Szmaragdowa.

§ 7

Stowarzyszenie może   ustanawiać  odznaki  ,  medale  honorowe  ,  i przyznawać je , wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami , osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez :

 1. Wspieranie   działań   społecznych   związanych   z   rozwojem  skautingu
  w Polsce
 2. Działalność  edukacyjną , szkoleniową i promocyjną związaną z niezależnymi ruchami  społecznymi
 3. Wspomaganie działań za rzecz rozwoju oświaty i kultury
 4.  Zapobieganie i zwalczanie niekorzystnych zjawisk społecznych, takich jak
  np: alkoholizm narkomania , bezrobocie .
 5. Organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Stowarzyszenia
 6. Promocję i popularyzację idei skautingu
 7. Organizowanie i użytkowanie środków masowego przekazu
 8. Szkolenie  specjalistów  różnych dziedzin dla instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży
 9. Organizowanie imprez, niedochodowych obozów i koloni letnich i zimowych, koncertów, seminariów, zjazdów, konferencji ,  wystaw.
 10. Akcji  informacyjnych i   propagandowych.
 11. Ustanawianie stypendiów i nagród.
 12. Działalność wydawniczą.
 13. Inicjowanie i wspieranie różnych form aktywnej walki z patologiami społecznymi wśród młodzieży.
 14. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność   kulturalną , rekreacyjną i towarzyską.
 15. Dla realizacji swoich celów tworzy ośrodki i placówki służące wypoczynkowi
  i rekreacji.
 16. Tworzenie i gromadzenie środków finansowych i zarządzanie nimi.
 17. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
 18.  W celach promocyjnych i popularyzacyjnych prowadzi wyżej wymienioną działalność także wśród nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu .

§ 9

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych

§ 10

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków . Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw .

Rozdział II

Członkowie

 

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec , także nie zamieszkujący stale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , który wyrazi chęć przynależności do Stowarzyszenia działania zgodnego z jego statutem . Osoby do lat 18 mogą zostać członkami Stowarzyszenia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych . Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi .

§ 12

Członkostwo w Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały .

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są :

 1. Swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
 2. Dbać o jego dobre imię .
 3. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
 4. Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu.
 5. Regularnie opłacać składki.

§ 14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności :

 1. Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze.
 2. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
 3. Korzystać z majątku i lokali Stowarzyszenia.
 4. Posiadać legitymację i nosić odznaki Stowarzyszenia.
 5. Korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia swojej działalności.
 6. Korzystać z innych możliwości jakie stwarza swym członkom Stowarzyszenie.

§ 15

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia , który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia .
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą
  z Zarządem Stowarzyszenia .
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 14   ust. 2-6.

§ 16

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez :

 1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.
 2. Wykluczenie przez Zarząd:
 1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
 2. za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
 3. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
 4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków
  Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit a i b,
 5. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 6. śmierci członka.

§ 17

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zjazdu . Uchwała Walnego Zjazdu jest ostateczna.

 

Rozdział III

Władze Stowarzyszenia 

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walny Zjazd Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 19

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 6 lat.

§ 20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków uprawnionych do głosowania jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 21

 1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walny Zjazd Członków.
 2. Walny Zjazd Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na 6 lat lub na pisemny uzasadniony  wniosek  co najmniej ¼ członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie , miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób
  co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zjeździe winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie , a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zjeździe mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym , członkowie wspierających i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy :
 1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zjazdu,
 4. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie zmian statutu,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
 8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność zarządu.
 1. Uchwały walnego Zjazdu zapadają  zwykłą większością głosów członków.
 2. Zmiana statutu , odwołanie Prezesa , członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia , wymaga bezwzględnej większości przy obecności ¾ członków Stowarzyszenia.
 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 22

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walny Zjazd.
 2. Zarząd składa się z Prezesa  , Wiceprezesa  , Sekretarza  i dwóch członków.
 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walny Zjazd na 6-letnią kadencję.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 5. Do kompetencji zarządu należy:
 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz działanie w jego imieniu,
 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 4. zwoływanie Walnego Zjazdu,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami  Stowarzyszenia,
 7.  sprawowanie zarządu nad majątkiem  Stowarzyszenia,
 8. przyjmowanie  darowizn  ,  spadków  ,  zapisów  ,  dotacji i  subwencji,
 9. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia ,
 10. tworzenie  i  znoszenie  jednostek  organizacyjnych Stowarzyszenia oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych,
 11. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,
 12. zawieranie umów o pracę,
 13. zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów.

§ 23

Formy  działania  zarządu  oraz  podział  czynności  między jego członkami  określa  Regulamin  Pracy  Zarządu  ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia .

§ 24

Oświadczenie  woli  w  imieniu Stowarzyszenia składa Przewodniczący Zarządu lub Wiceprzewodniczący  Zarządu jednoosobowo

§ 25

Zarząd podejmuje uchwały jednogłośnie . Aby uchwała była ważna , wymagana jest obecność trzech  członków Zarządu .

§ 26

Posiedzenia  zarządu odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na kwartał .

§ 27

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za uczestnictwo w pracach Zarządu .

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia  jest organem kontrolnym Stowarzyszenia  
  i składa się z 3 osób powołanych  przez Walny Zjazd Stowarzyszenia.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  trwa 6 lat.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 1. badanie prawidłowości działania Zarządu Stowarzyszenia ,
 2. zatwierdzanie programów działania Zarządu,
 3. przyjmowanie  sprawozdań  z  działalności Zarządu i ocena jego pracy za rok poprzedni oraz udzielanie mu absolutorium.

§ 30

Komisja  Rewizyjna  podejmuje  decyzje  jednomyślnie w obecności wszystkich członków

§ 31

Walnemu Zjazdowi Stowarzyszenia służy  prawo odwołania członka Komisji  Rewizyjnej  Stowarzyszenia   w  przypadkach określonych w § 16 Statutu Stowarzyszenia.

§ 32

Formy  działania  Komisji  Rewizyjnej  określa  Regulamin  Pracy Komisji Rewizyjnej nadany przez Walny Zjazd.

§ 33

Posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  odbywają się w miarę potrzeb , jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.

§ 34

Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję honorowo.

§ 35

Komisja   Rewizyjna  wybiera  ze  swego  grona  Przewodniczącego Komisji i Sekretarza Komisji

§ 36

Pierwsze  posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej  Stowarzyszenia   zwołuje Przewodniczący Zarządy Stowarzyszenia.

§ 37

W razie zmniejszenia się władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 ust. 2 i 3 w czasie trwania kadencji , uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji . Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu , którego skład uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu .

 

Rozdział IV

Majątek Stowarzyszenia 

§ 38

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich  , oraz ze środków finansowych nabytych  przez Stowarzyszenie  w  toku  jej  działania a w szczególności z :

 1. darowizn , spadków , zapisów ,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych i osób fizycznych ,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych ,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw  majątkowych,
 5. dywidend i zysków z akcji i udziałów.

§ 39

Majątek Stowarzyszenia może być lokowany w spółkach kapitałowych i w papierach wartościowych.

§ 40

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych  odrębnymi przepisami .

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe 

§ 41

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Stowarzyszenia.

§ 42

Dla  efektywnego realizowania swych celów Stowarzyszenie może przystąpić do Związku Stowarzyszeń.

§ 43

Decyzję   w   sprawie   przystąpienia do Związku Stowarzyszeń  podejmuje  Walny Zjazd Członków w drodze uchwały .

§ 44

O  likwidacji  Stowarzyszenia  decyduje  Walny Zjazd  w drodze uchwały.

§ 45

Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przekazuje się na rzecz fundacji lub stowarzyszenia , którego cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia , wskazanego przez Zarząd  Stowarzyszenia .  

§ 46

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach

 

Przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego w dniu  28 maja 2000 r.

I think that, as life is action and passion, we should share the passion and action of our time at peril of being judged not to have lived at all.